پيشرفته
 
 
 
 
 
        حوزه مدیریت فرهنگی عنوان موضوع
فراموش شدگان زندان پل چرخي گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی راه 10
نا امید نمی شوم تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
شأن وجودی حوزه هنری چیست؟ تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
بلبشوی فرهنگی نتیجه بی‌عدالتی است(بخش نخست) نگاهی به حال و آینده توزیع در جبهه فرهنگی انقلاب راه 13
تلویزیون و «نمایش» آرمانگرایی نگاهی به حال و آینده توزیع در جبهه فرهنگی انقلاب راه 13
بالاخره حرف ما چیست؟(بخش آخر) انقلاب ناگفتهراه 14
فکر کردن با صدای بلند (قسمت دوم ) قرائت دینی از عدالت یا قرائت عادلانه از دین؟راه 18
دسته بندي هاي برگزيده
موضوعات