پيشرفته
 
 
 
 
 
        هنر متعهد عنوان موضوع
مدیریت فرهنگی ترمز كرده... آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
سینمای مقاومت آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
سینمای مصر و مسـاله فلسطین آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
داستان سفیر پادشاه روم آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
یک سریال دینی آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
مورخ ژرف نگر بشارت پيروزيراه 1
پژوهشی که پس از پنجاه سال هنوز تازه است... بشارت پيروزيراه 1
در سوگ زنده‌ای اصیل به سوي مجلس سايهراه 3
چنان که نادر ابراهیمی بود! به سوي مجلس سايهراه 3
مخاطب ما کار مردمی می‌خواست به سوي مجلس سايهراه 3
انجمن مادران سربرنتیسا به سوي مجلس سايهراه 3
این هم پیشنهاد! مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
اهل مذهب بیداران مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
صفارزاده شاعر پیشروی شیعه مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
برخوردارترین برانداز شده‌اند آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
تحریم اسرائیل در سینمای مصر آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
داستان سفیر پادشاه روم آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
انقلاب به روایت اول شخص مفرد آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
پسر خاک، مجلد اول! آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
آنکس که گفت قصه ما، هم ز ما شنید! آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
گلایه‌های خراسانی آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
هنر «فقر و غنا» و محاجّه با هنر معناگرا حقيقت برو گم شو!راه 9
عبور از فیلمسازان اتو کشیده و نهاد‌های رسمی فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
هرگز به «هنر برای هنر» اعتقادی نداشته‌ام صدور انقلاب به زبان موسیقیراه 27
كاریكاتور سلاح ماست جنگی که بود جنگی که هستراه 11
تأملاتی در استقلال و آزادی نویسنده جنگی که بود جنگی که هستراه 11
تعهد هنرمند و آرمان مسکوت تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
وحشی دشت معاصی را دو روزی رم دهید تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
عرض سلام دارم و... تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
جنگ فقر و غنا كلیشه است؟! تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
نظریه پردازی را به اهلش بسپارید تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
«هنر برای هنر» و حذف «انسان» نگاهی به حال و آینده توزیع در جبهه فرهنگی انقلاب راه 13
هر آدمی «شاهدی» دارد انقلاب ناگفتهراه 14
شهادت دوربینها انقلاب ناگفتهراه 14
الله‌اكبر كه شروع شد ترس ما هم ریخت انقلاب ناگفتهراه 14
نمی‌توانی جلوی حقیقت را بگیری؛ هیچ‌كس نمی‌تواند انقلاب ناگفتهراه 14
درد انسان را بیدار نگاه می دارد انقلاب ناگفتهراه 14
یك شاعر معمولی! اینجا داخل گود است! انقلاب ناگفتهراه 14
ما در اسلام بروشوری غرق شده‌ایم انقلاب ناگفتهراه 14
مخاطب هنرمند مسلمان(1) لطیفه غیبی و کالبدهای عاریهراه 16
فع‍ّال، جامع، معنوی لطیفه غیبی و کالبدهای عاریهراه 16
در سوگ بسیجی شهر آسمانی؛سید مرتضی آوینی لطیفه غیبی و کالبدهای عاریهراه 16
وهم و خیال از بهترین نعمتهای الهی هستند لطیفه غیبی و کالبدهای عاریهراه 16
هجرت از هالی‌وود به حالی‌وود یا: مسئله این است خوردن یا خورده شدن! لطیفه غیبی و کالبدهای عاریهراه 16
کاری کارستان فردای انتخابات...راه 17
دسته بندي هاي برگزيده
موضوعات