پيشرفته
 
 
 
 
 
        شعر عنوان موضوع
تاریخ, فرهنگ و اقتصادِ عدالتخواهی عدالت زمینیراه 11
پیرمردی۴۰ ساله سر پله‌های سروش راه
کشف همزمان زبان و جهان راه
جلسه شعر با تدابیر امنیتی راه
شاعری با شناسنامه‌های مختلف راه
با کفش‌هایی از آتش راه
مرد اردیبهشتی راه
مرثیه ها راه
ادبیات یگانه بشارت پيروزيراه 1
دل بسپردیم به چشم تو و حرکت کردیم نظارت شعاريراه 2
شعر تحت تعقیب نظارت شعاريراه 2
ختم ساغر نظارت شعاريراه 2
هر اشتباهی قابل جبران است تا... نظارت شعاريراه 2
فکر می‌کردیم انقلاب مال ماست به سوي مجلس سايهراه 3
شعرهایی بر پرده سینما در هستی و عدم نتوان جز نماز کرد ده سال جلوتر از جامعهراه 4
صفارزاده شاعر پیشروی شیعه مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
راه
راز موسیقی انقلاب و انقلاب در موسیقی حقيقت برو گم شو!راه 9
سو کسرودی برای ایران بی او عدالت زمینیراه 11
شاعر درباری عدالت زمینیراه 11
مرد اردیبهشتی قيصر به روايت قيصرراه 0
در کوچه‌های آفتابی یک یاد قيصر به روايت قيصرراه 0
باطل السحر قيصر به روايت قيصرراه 0
امین رازهای سر به مهر قيصر به روايت قيصرراه 0
دو نوروز با قیصر قيصر به روايت قيصرراه 0
راه
کشف همزمان زبان و جهان قيصر به روايت قيصرراه 0
شعر و آفاق تعهد قيصر به روايت قيصرراه 0
دو حبه قند تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
كدخداي «روستاي فطرت» در بستر حقيقت برو گم شو!راه 9
شعر و سرودهای ضد امریکایی معلم شهید؛ مهدی رجب بیگی صدور انقلاب به زبان موسیقیراه 27
هر چی گل پرپره/ فدای چشم مستش جنگی که بود جنگی که هستراه 11
یك شاعر معمولی! اینجا داخل گود است! انقلاب ناگفتهراه 14
ادبیات مظلوم انقلاب لطیفه غیبی و کالبدهای عاریهراه 16
شعر فردای انتخابات...راه 17
آن شاعر نامدار و فروتن فردای انتخابات...راه 17
دسته بندي هاي برگزيده
موضوعات