پيشرفته
 

موضوعات :


کلمات کليدي :


مطلب بعدي >   2707 تعداد بازديد
(0 راي ) امتياز مطلب  
راه شماره  : ويژه نامه انقلاب - بخش دوم - زمينه ها و جريانهاي قبل وبعداز انقلاب

همه چيز فرو ميريزد - بخش اول
پروندهای درباره انقلاب دوم

ورود شاه به آمريكا براي امام و بسياري از مردم نشانه خوبي نبود. خاطره كودتاي آمريكا، سقوط دولت مصدق و بازگشت شاه، يك بار ديگر ياد آوري میشد. هيچكس نمیخواست آ ن تجربه تكرار شود.
 اگر از پنجره نگاه ايراني ماجراي تسخير آمريكا را تحليل كنيم، هيچ چيز غير طبيعي رخ نداد. دانشجويان در ان مقطع نماينده وجدان جامعه ايراني بودند، به همين دليل اقدام آنها حمايت يكپارچه مردم را در پي داشت. در اين موضوع فاصلهای بين مردم و امام نبود. امام از تسخير سفارت حمايت كرد و در اين حمايت به معناي واقعي خواستههاي مردم را نمايندگي كرد.
موضع گيريهاي امام در دوران بحران در جلد10 و جلد 11 صحيفه امام آمده است. امام همانگونه كه مردم میخواستند ماجراي تسخير سفارت را به صحنه محاكمه آمريكا تبديل كرد.كه در سالهاي طولاني استقلال ايران را ناديده گرفته بود و البته امام به اين مقدار بسنده نكرد.
امام در اين رويارويي هرگز بر اساس قواعد مطلوب و شناخته شده آمريكا نقش خود را ايفا نكرد. صحنه رويارويي با آمريكا براي امام فرصتي براي اثبات امكان شكستن ابهت آمريكا بود. فرصتي براي گفتوگو؛ گفتوگو با آنها كه هنوز ايمان نداشتند.

بر دانشآموزان، دانشگاهيان و محصلين علوم دينيه است که با قدرت تمام، حملات خود را عليه آمريکا و اسرائيل گسترش داده و آمريکا را وادار به استرداد اين شاه مخلوع جنايتکار نمايند و اين توطئه بزرگ را بار ديگر شديداً محکوم کنند. 10/8/58- ج10،ص412
توطئهها رامیشكنيم
اين اشخاصي که طرفداري ميکنند از ابرقدرتهاي بزرگ، ولو به واسطة تضعيف ملت، اينها هستندکه فرانسهشان آن طور است که بختيار را پناه داده است و جوانان ما را به حبس کشيده و آمريکايشان آن است که آن جرثومة فساد را در پناه خودش دارد حفظ ميکند. اگر دست برندارند از اين شيطنتها، اگر او بختيار را بخواهد حفظ بکند و او محمد رضاي مخلوع را، ما با آنها به طور ديگر معامله ميکنيم. ما نخواهيم گذاشت که توطئههاي آنها به ثمر برسد و ما به وضع ديگر با آنها معامله ميکنيم. ملت ما براي همه چيز حاضر است. توطئهها را ميشکنيم. 13/8/58- ج 10- ص475
سفارت آمريكا،خانه جاسوسي بود
آن مرکزي هم که جوانهاي ما رفتند گرفتند- آن طور که اطلاع دادند- مرکز جاسوسي و مرکز توطئه بوده است. آمريکا توقع دارد که شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه، پايگاهي هم اينجا براي توطئه درست کنند و جوانهاي ما بنشينند و تماشا کنند. 14/8/58- ج 10- ص 491
آمريکا هيچ غلطي نميتواند بکند
 الآن مرکز فساد آمريکا را جوانها رفتهاند گرفتهاند و آمريکاييهايي هم که در آنجا بوده گرفتند و آن لانة فساد را به دست آوردند و آمريکا هم هيچ غلطي نميتواند بکند و جوانها هم مطمئن باشند که آمريکا هيچ غلطي نميتواند بکند....مگر آمريکا ميتواند دخالت نظامیدر اين مملکت بکند؟ امکان برايش ندارد. تمام دنيا توجهشان الآن به اينجاست. مگر آمريکا ميتواند مقابل همة دنيا بايستد و دخالت نظامیبکند؟ غلط ميکند دخالت نظامیبکند. نترسيد، نترسانيد. همين تعبيري که جوانهاي ما از روي احساسات جواني کردند که اگر چنانچه آمريکا بخواهد دخالت نظامیبکند ما چه خواهيم کرد، اصلاً اين اگرش را هم نبايد بگويند. آمريکا عاجز از اين است که دخالت نظامیدر اينجاها بکند....اگر آنها ميتوانستند دخالت بکنند، شاه را نگه ميداشتند. 16/8/58- ج 10- ص 517
ما قيّم  نمیخواهيم
 الآن توطئه هست، براي اينکه از حسن نيّت جوانهاي ما...استفاده سوء بکنند. فرض کنيد بيخ گوش آنها بخوانند که خوب انگليس هم مثل آمريکا، چه فرقي ميکند! بريزند آنها را خراب کنند. خوب، عراق هم مثل آنجا، چه فرقي ميکند، بريزند آنجا را هم بگيرند. فرانسه هم مثل آنها، که ما را معرفي بکنند که نه تنها قضيه روي موازين نيست، قضيه روي هرج و مرج است. اينها ميخواهند ما را معرفي کنند که ما مملکتمان هرج و مرج و درهم و برهم و هر که هر کاري دلش ميخواهد بکند، تا به دنيا بفهماند به اينکه يک مملکتي است که محتاج به قيّم است. قيّمش هم کي است؟ آقاي کارتر. 16/8/58- ج 10- ص 522
پيروز هستيم
 انقلاب شکست نخورده است. انقلاب پايههايش محکمتر شده است. اين يک واقعيت است که مردم ما به انقلاب خو کردند و همه انقلابياند. آنها طالب شهادتاند. من اين را جدّي ميگويم. ماخيلي آسان ميتوانيم در مقابل آمريکا بايستيم. او ممکن است ما را از بين ببرد ولي انقلاب ما را نميتواند. و به همين دليل است که ميگويم ما پيروز هستيم. به شعارها توجه کنيد ميگويند: «ناو هواپيمابر ديگر اثر ندارد؛ از منطق شهادت، کارتر خبر ندارد.» آمريکا چه ميفهمد شهادت چيست. و به همين دليل ما همه مسائل را حل ميکنيم. 9/9/58- ج 11- ص 160
 بناي تازهاي استوار خواهيم نمود
 ما معادله جهاني و معيارهاي اجتماعي و سياسياي که تا به حال بواسطه آن تمام مسائل جهان سنجيده ميشده است را شکستهايم. ما خود چارچوب جديدي ساختهايم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفتهايم. از هر عادلي دفاع ميکنيم و بر هر ظالمیميتازيم، حال شما اسمش را هر چه ميخواهيد بگذاريد. ما اين سنگ را بنا خواهيم گذاشت. اميد است کساني پيدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شوراي امنيت و ساير سازمانها و شوراها را بر اين پايه بنا کنند، نه برپايه نفوذ سرمايه داران و قدرتمندان که هر موقعي که خواستند هر کسي را محکوم کنند، بلافاصله محکوم نمايند. آري با ضوابط شما من هيچ نميدانم بهتر است که ندانم. (مصاحبه با هفته نامه آمريکايي تايم در پاسخ به اين پرسش: شما زندگي خيلي منزوي داشتيد، شما اقتصاد جديد و حقوق روابط بينالمللي را مطالعه نکردهايد. تحصيل شما مربوط به علوم الهي است، شما در سياست و گرفتن و دادن يک زندگي اجتماعي درگير نبودهايد. آيا اين در ذهن شما اين شک را به وجود نميآورد که ممکن است عواملي در اين معادله باشد که شما نميتوانيد درک کنيد؟) 9/9/58- ج 11- ص 160
كارتر بايد برود
 آقاي کارتر پيش ملتش مطرود وارد ميشود و آقاي کارتر بايد کاري غير از رياست جمهوري پيدا کند. چون به طوري که معلوم ميشود نميتواند رياست کند، کسي که اعصابش ضعيف است و براي يک امر جزئي هياهو راه مياندازد، قابل اين نيست که رئيس جمهور آمريکا شود و به ملت آمريکا حکومت کند. 9/9/58- ج 11- ص 163
ثابت كردهايم كه ميشود با آمريكا مبارزه كرد
نهضت شما اين معنا را در هم شکست در دنيا که نميشود در مقابل آمريکا ايستاد. اول قدم اين است که انسان"ميشود"و "نميشود" را ارزيابي کنند... و شما ثابت کرديد که نه،"ميشود."
 ميشود با آمريکا هم طرف شد... آن عظمتي که از آنها به واسطة تبليغات زيادي که داشتند، در دنيا سايه افکنده بود که ابرقدرت است و کسي حق حرف زدن ندارد آن شکست. معلوم شد نه، ملتها ميتوانند فرياد بزنند. 28/9/58- ج 11- ص 336
ما براي خدا قيام كردهایم
 در دنيا به روي ما بسته نخواهد شد. ما خدا را داريم. در دنيا به روي ما بسته بشود، در رحمت خدا به روي ما باز است. ما براي خدا ميخواهيم اقدام کنيم. ما قيام کرديم براي خداي تبارک و تعالي. ما ديديم که ظلم در اين مملکت هست. ما ديديم که چپاولگري در اين مملکت هست. ما ديديم که مستکبران، مستضعفان را دارند از بين ميبرند. قيام کرديم. ما براي خدا قيام کرديم. در همه ممالک هم به روي ما بسته بشود، در رحمت خدا به روي ما باز است. 29/9/58- ج 11- ص 358
ملت تكليف را تعيين میكند
... آقاي کارتر بايد بداند که با فرستادن شاه مخلوع به مصر و عذر خواهي از اشتباهات گذشته و اعتراف به خيانتهاي آمريکا به ملتهاي مظلوم- از آن جمله ايران- و راه حل لانه جاسوسي را از من که يک نفر از ملت بزرگ ايران هستم خواستن، به بيراهه رفتن است. حل اين مسئله به دست هيچ کس جز ملت شريف ايران و مجلس شوراي اسلامیمنبعث از آراي ملت نيست. 12/1/59-ج 12-ص 220
قطع رابطه را به فال نيك میگيريم
 ملت شريف ايران! خبر قطع رابطه بين ايران و آمريکا را دريافت کردم و اگر کارتر در عمر خود يک کار کرده باشد که بتوان گفت به خير و صلاح مظلوم است؛ همين قطع رابطه است. رابطه بين ملت بپاخاسته براي رهايي از چپاولگران بينالمللي با يک چپاولگر عالمخوار، هميشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. ما اين قطع رابطه را به فال نيک ميگيريم؛ چون که اين قطع رابطه دليلي بر قطع اميد آمريکا از ايران است. ملت رزمنده ايران اين طليعه پيروزي نهايي را که ابرقدرت سفاکي را وادار به قطع رابطه- يعني خاتمه دادن به چپاولگريها- کرده است، اگر جشن بگيرد حق دارد. 19/1/59- ج 12- ص 233
ملت، راه خود را ادامه خواهد داد
ملت رزمنده ايران، دخالت نظامیآمريکا را شنيديد و عذرهاي کارتر را نيز شنيديد. اينجانب که کراراً گفتهام کارتر براي وصول به رياست جمهوري حاضر است به هر جنايتي دست بزند و دنيا را به آتش بکشد، شواهد آن يکي پس از ديگري ظاهر شده و ميشود؛ و اشتباه کارتر در آن است که گمان ميکند با دست زدن به اين مانورهاي احمقانه ميتواند ملت ايران را که براي آزادي و استقلال خويش و براي اسلام عزيز از هيچ فداکاري رويگردان نيست، از راه خودش که راه خدا و انسانيت است منصرف کند. 5/2/59- ج 12- ص 255
شنها مأمور خدا بودند
نبايد بيدار بشوند آنهايي که توجه به معنويات ندارند و به اين غيب ايمان نياوردهاند؟ نبايد بيدار بشوند؟ کي اين هيلکوپترهاي آقاي کارتر را که ميخواستند به ايران بيايند ساقط کرد؟ ما ساقط کرديم؟ شنها ساقط کردند، شنها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست... لکن ما نبايد مغرور بشويم... تمام قدرت، قدرت خداست.
14/3/59- ج 12- ص 380

دسته بندي هاي برگزيده
ويژه نامه