پيشرفته
 

موضوعات :


کلمات کليدي :


مقام معظم رهبري

ديگر مطالب اين نويسنده :

 • واقعاً وضع زندگی مردم ما این‌طوری است؟

 • جهوری اسلامی ایران معنی ندارد اگر...

 • برکت 32 سال ایستادگی

 • امروز دل ملت هاى اسلامى پر از نفرت از امريكا و مستكبران است

 • چند روایت متواتر درباره موسیقی

 • رای که نمی آورند جمـهوریت می شود عوام گرایی

 • حزب‌الله همین مردمی هستندکه رجل سیاسی تحقیرشان می‌کند

 • شجاع، باشرف و طرفدار ضعفا

 • این حرکت تا قلب اروپا خواهد رفت

 • همه بدهکاریم

 • مطلب بعدي >   4957 تعداد بازديد
  10.00 (2 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 31 : ویژه نامه شهید آوینی

  جهاد یعنی تلاش به نفع کشور
  گزیده ای از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در حرم حضرت علی بن موسی الرضا 94

  امروز عرصه اقتصاد، به خاطر سیاست های خصمانه آمریکا، یک عرصه کارزار است، یک عرصه جنگ است، جنگی از نوع خاص!در این عرصه کارزار، هر کسی بتواند به نفع کشور تلاش کند، جهاد کرده است. امروزهر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است.این جهاد است؛ البتّه جهادی است که ابزار خودش را دارد، شیوه های مخصوص خود را دارد، باید این جهاد را همه با تدبیرمخصوص خود و سلاح مخصوص خود انجام بدهند.

   امروز عرصه اقتصاد، به خاطر سیاست های خصمانه آمریکا، یک عرصه کارزار است، یک عرصه جنگ است، جنگی از نوع خاص!در این عرصه کارزار، هر کسی بتواند به نفع کشور تلاش کند، جهاد کرده است. امروزهر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است.این جهاد است؛ البتّه جهادی است که ابزار خودش را دارد، شیوه های مخصوص خود را دارد، باید این جهاد را همه با تدبیرمخصوص خود و سلاح مخصوص خود انجام بدهند.این نکته اوّل.نکته دوّم این است که در نگاه کلان بهاقتصاد کشورمان دو جور نگاه وجود دارد. منخواهش می کنم به خصوص صاحب نظران وهم چنین جوانان و عامّه مردم عزیزمان بهاین نکته توجّه کنند که دو جور نگاه بهرونق اقتصادی و پیشرفت اقتصاد وجود دارد؛یک نگاه م یگوید که ما پیشرفت اقتصاد راباید از ظرفیّ تهای درون کشور و درون مردمتأمین بکنیم. ظرفیّ تهای بسیار زیادیدر کشور وجود دارد که از این ظرفیّ تهایا استفاده نشده است یا درست استفادهنشده است؛ از این ظرفیّت ها استفادهکنیم؛ ]یعنی[ اقتصاد درو نزا؛ اقتصادیکه مایه خود و مادّه خود را از درون کشورو از امکانات کشور و از توانای یهای مردمخودمان به دست م یآورد. این یک نگاهاست که م یگویند برای رونق اقتصادی نگاهکنیم به امکانات درونی کشور و استعدادهارا و ظرفیّ تها را بشناسیم، آنها را به درستیبه کار بگیریم، ]آن وقت[ اقتصاد رشد خواهدکرد، نمو خواهد کرد؛ این یک نگاه.نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفتاقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛م یگوید سیاست خارج یمان را تغییر بدهیمتا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبرکنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخ شهای گونا گون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است کهاین نگاه دوّم یک نگاه کاماً غلط و عقیم وب یفایده است. همین تحریم هایی که امروزعلیه ملّت ایران اعمال میشود، دلیل محکموم تقنی است بر غلط بودن این نگاه؛ یعنی شما وقتی که به امید قدرتهای خارجی نشستید تا آنها بیایند اقتصاد شما را رونق بدهند و با زیر بار آنها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آنها به حدّ کم قانع نیستند. وقتی که شما نگاه میکنید به بیرون، مواجه میشویدبا یک مسئل های مثل کاهش قیمت نفت؛نا گهان قدرتهای مستکبر با همراهی ایادیمنطق های خودشان متأسّفانه به این نتیجهم یرسند که قیمت نفت را به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانند؛ شما مواجه م یشویدبا یک چنین مشکلی؛ وقتی نگاه به بیرون باشد، این است. وقتی شما نگاه به درون کردید، دیگر ای نجور نیست. امروز خارج یهاو رؤسای قدر تهای مستکبر م یخواهندهمین نگاه دوّم را در مردم ما تقوّیت کنند.من پیام رئیس جمهور آمریکا را که به مناسبت عید نوروز خطاب به مردم ایران کرده است دیدم؛ او در این پیام میگوید که شما بیایید حرفهای ما را قبول بکنید؛ درواقع محتوا و محصول حرف او این استم یگوید در مذاکرات هست های آن چیزی را که ما به شما دیکته میکنیم این را شما قبول بکنید تا در کشور شما کار به وجود بیاید، تاسرمایه به وجود بیاید، تا فعّالیّت اقتصادی در کشور شما راه بیفتد؛ یعنی همین نگاه دوّم. این نگاه، نگاهی است که هرگز به نتیجه نخواهد رسید؛ باید نگاه کنیم به درون کشور،ظرفیّ تهای درونی بسیار است. این اقتصادمقاومت یای که ما عنوان کردیم و مطرحکردیم و خوشبختانه مورد قبول و استقبالهمه صاح بنظران قرار گرفت – یعنی منحتّی یک نفر از صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی را ندیدم که آنچه را به عنوان سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شده، اورد کند – ناظر به همین است؛ یعنی ناظربه امکانات درونی کشور. وقتی که اجازهنم یدهند که شما برای زمین خودت ازبیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و ازدرون زمین خودت آب بیرون بیاوری تامحتاج آب آن همسایه بخیل نباشی؛ باید ازدرون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها راپیش ببریم.

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه