پيشرفته
 

موضوعات :

 • شعر
 • ویژنامه شعر و موسیقی ضد استکباری
 • سرود

 • کلمات کليدي :

 • سرود
 • هنر اعتراض
 • شعر اعتراض

 • مطلب بعدي >   6102 تعداد بازديد
  4.67 (3 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 27 : صدور انقلاب به زبان موسیقی

  شعر و سرودهای ضد امریکایی معلم شهید؛ مهدی رجب بیگی

  تقديم به جنبش‌هاي آزادي‌بخش

  ما از سرزمين شهادت آمده‌ايم.

  ما از دشت‌هاي سرسبز ايمان آمده‌ايم.

  ما از باغ‌هاي پر گل ايثار آمده‌ايم.

  ما از بيشه‌هاي انبوه دل‌آوري آمده‌ايم.

  ما از كوه‌هاي بلند انسانيت آمده‌ايم.

  ما از كشت‌زارهاي تقوي آمده‌ايم.

  ما از خانه‌ي خورشيد آمده‌ايم.

  ما از سرخي شفق آمده‌ايم.

  ما ازسبزي ايمان آمده‌ايم.

  ما از سپيدي طلوع آمده‌ايم.

  ما از حصار امامت آمده‌ايم.

  ما از دژ تقوي آمده‌ايم.

  ما از قلعه‌ي توحيد آمده‌ايم.

  ما از برج عدالت آمده‌ايم.

  ما از چشمه‌سار وحدت نوشيده‌ايم، بر مركب صبر نشسته‌ايم و بر قله‌ي جهاد رفته‌ايم.

  ما از سرود پيروزي آمده‌ايم.

  ما از آواي اذان آمده‌ايم.

  ما از فرياد قيامت آمده‌ايم.

  ما از جهاد اكبر آمده‌ايم.

  ما از نبرد با اهريمن آمده‌ايم.

  ما از پيكار با شب آمده‌ايم.

  ما از رزم با تباهي آمده‌ايم.

  آمده‌ايم تا با شما بر سجاده‌اي به وسعت ايران، نماز «رفتن» بخوانيم.

  آمده‌ايم تا با شما از تنگة كبر گذر كنيم.

  آمده‌ايم تا با شما پيمان دوستي بنديم.

  آمده‌ايم تا با شما در جشن پيروزي شركت كنيم.

  در كوله‌بارمان چيزي جز صداقت نداريم، به شمايش مي‌سپاريم.

  درراه‌مان چيزي جز ايمان نبود، به پاي‌تان مي‌ريزيم.

  در قلب‌مان چيزي جز اميد نيست، هديه‌تان مي‌كنيم.

  جز ايمان به خدا چه سرما‌يه‌اي مي‌توانيم داشت، شريك‌مان باشيد.

  جز به‌روزي امت چه سودي مي‌توانيم خواست، ياري‌مان كنيد.

  ما دل به نيروي خدا بسته‌ايم، از نيرنگ اهريمن چه باك؟

  راه ما راه خداست، مكتب ما دين خداست، هم‌ره ما خلق خداست، امام ما روح خداست.

  به سوي تمام آنان‌كه پيكارشان به راه خدا، ايثارشان براي خلق خداست، دست بيعت دراز مي‌كنيم.

   

  پيروزي مستضعفان

  فرياد جان‌بازي كشيد اي مسلمين اي مسلمين
  تا شهد آزادي چشيد اي مسلمين، اي مسلمين

   

  وقت قيام ما بود مستضعفين مستضعفين
  وقت نبرد ما بود مستضعفين مستضعفين

   

  بر چيده گردد آمريكا اي مسلمين، اي مسلمين
  با نهضت اين خلق ما اي مسلمين، اي مسلمين


  راه نجات ما بود پيكار ما، اي مسلمين
  ايمان سلاح ما بود در جنگ ما، با ظالمين


  آزاد گردد اين زمين اي مسلمين، اي مسلمين
  باشد نبرد با ظالمين اي مسلمين، اي مسلمين


  باشد خداي اين جهان مستكبرين را در كمين
  باشد جواب ظالمين با سرب داغ آتشين


  پيروزي مستضعفين حتي بود اي مسلمين
  نابودي مستكبرين حتمي بود اي مسلمين  يا رب به حق مصطفي نصر عطا كن مسلمين را
  حق علي مرتضي نصر عطا كن مسلمين را


  يا رب به حق كربلا نصرت عطا كن مسلمين را
  حق شهيدان خدا نصرت عطا كن مسلمين را


  حق اميرالمؤمنين نصرت عطا كن مسلمين را
  در راه استقرار دين نصرت عطا كن مسلمين را


  يا رب به حق فاطمه نصرت عطا كن مسلمين را
  حق عزيز فاطمه نصرت عطا كن مسلمين را


  يا رب به حق مصطفي نصرت عطا كن مسلمين را
  حق علي مرتضي نصرت عطا كن مسلمين را


  يا رب به حق كربلا نصرت عطا كن مسلمين را
  حق علي مرتضي نصرت عطا كن مسلمين را


  حق امير‌المؤمنين نصرت عطا كن مسلمين را
  حــــق عـلي مرتضي نصرت عطا كن مسلمين را

   

  بهر رهايي

  دست به دست هم دهيد بــا هم بخونيد (2)

   

  مــلــت ايــران هــمــه با هم بگوييد (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  هــمــه مــســتــضعفان از جا بخيزيد (2)

   

  حــــق خـــود از مـترف ظالم ستانيد (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  مــــســـلمين همت كنيد وقت جهاده (2)

   

  آمــــريـــكا غــارتــگـر و ام‌الفساده (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  ســرنــوشــت مــترفين هميشه شومه (2)

   

  آمــريــكاي ســلــطه‌گر كارش تمومه (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  دشــمــن مــســتــضعفان امپرياليسته (2)

   

  حـــامـــي مــســتـكبران امپرياليسته (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  مـــلـــت رزمـــنــده هر روز روزه‌دار(2)

   

  حـــصـــر اقـــتـــصادي هم اثر نداره(2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  مـــســـلـــمين همت كنيد وقت قيامه (2)

   

  راه پـــيــــروزي فـــقــط خط امامه (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  مــــكـــتـــب اســلام ما ضدستم‌گر (2)

   

  انــــقـــلاب مـــسـلمين پيروزه آخر (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  فــــارس كــــرد و تركمن همه برابر (2)

   

  مــــلـــت ايـــران هــمه با هم برادر (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  جـــمـــلگي از مرد و زن پيمان ببنديم (2)

   

  بـــا هــمه  غارت‌گران بايد بجنگيم (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  نــهـــضـــت ايـــرانيان باشد حسيني (2)

   

  رهــــبـــر مــا مسلمين باشد خميني (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  مــــلـــــت ايران همه با شور و ايمان (2)

   

  بــــر عـــلـــيـه ظالمان بستند پيمان (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  جــــنـــگ بـــا ستم‌گر آخرين كلامه (2)

   

  رهــــبـــر ســـتــم‌كشان فقط امامه (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  ايـــــن شــــعـــار مـلت ايران زمينه (2)

   

  مــــرگ و نــــفرين بر تمام مفسدينه (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

  يــــا رهـــا بـــايــد شدن از بار ذلت (2)

   

  يــــا نـــصيب ما بود مرگ و شهادت (2)

  متحد بهر رهايي (2) رفتن  غارت‌گران، فتح نهايي(2)

   

  ما پيروزيم 

  به ياري خداي رنج‌ديدگان

  به همت تمام مستضعفان

  بجنگ با تمام  غارت‌گران                   ما پيروزيم، ما پيروزيم، ماپيروزيم (2)

  به پيروزي ز ره‌بر و امام‌مان

  به كوشش مجاهدان و مردان

  بجنگ با تمام مستكبران                   ما پيروزيم، ما پيروزيم، ماپيروزيم (2)

  هر آن كسي كه در ره خدا رود                                   هم‌چون‌ حسين، هم‌چون حسين

  به راه او قيام و جان فدا كـــند                                    هم‌چون‌ حسين، هم‌چون حسين

  نصيب او فلاح و هم سعادت است

  كه شوق او رهايي و شهادت است

  كه شوق او رهايي و شهادت است (2)

  امــــام مــــا خـــميني است                          ره جـــهــــاد مـــــا رهــش بود

  رهــــايـــي هــمه ستم‌كشان                                    راه امام، راه امام، راه تمام مستضعفان

   

  مرگ بر آمريكا

  آمريكا غارت‌گره
  دشــــمـــن هـــر مستضعف

   

  ضد حق ستم‌گره
  خــــصــــم نــــوع بـــشره

  همه با هم يك‌صدا، به راه خدا، دهيم اين ندا

  مرگ بر تو اي آمريكا ـ مرگ بر تو اي آمريكا

  جنگ او با اسلام
  حيــله‌اش هـــم‌چــون شيطان

   

  با امت و امام
  امـــــــا كــــارش تــمـــام

  همه با هم يك‌صدا، به راه خدا، دهيم اين ندا

  مرگ بر تو اي آمريكا ـ مرگ بر تو اي آمريكا

  شيوه‌ي او نيرنگ
  ظـــالـــم و راهـــــش بي‌داد

   

  با مسلمين در جنگ
  چـــاره‌ي او تــــفــــنـــگ

  همه با هم يك‌صدا، به راه خدا، دهيم اين ندا

  مرگ بر تو اي آمريكا ـ مرگ بر تو اي آمريكا

  آمريكا چون شيطان
  فـــتـح و پيـــروزي از ماست

   

  در جنگ با انسان
  چون امــــــت هـــــم‌پيمان

  همه با هم يك‌صدا، به راه خدا، دهيم اين ندا

  مرگ بر تو اي آمريكا ـ مرگ بر تو اي آمريكا

  جنگ با حزب شيطان
  مــــــرگ او حــــتمي باشـد

   

  راه هر مسلمان
  ســـــــلاح مــــــــا ايمـان

  همه با هم يك‌صدا، به راه خدا، دهيم اين ندا

  مرگ بر تو اي آمريكا ـ مرگ بر تو اي آمريكا

  باشد قانون الله
  در جــــنـــگ بـــــا اهريمن

   

  راه و رسم روح‌الله
  پيــــروز بـــاشـــد حزب‌الله

  همه با هم يك‌صدا، به راه خدا، دهيم اين ندا

  مرگ بر تو اي آمريكا ـ مرگ بر تو اي آمريكا

   

  گفتا يكي سازش‌كار

  گفتا يكي سازش‌كار

  گفتا يكي سازش‌كار

  با قيل و قال بسيار

  لعنت بر اين روزگار

  فرياد بر كش اي يار

                          كارتر برادر ماست

                          هم‌واره ياور ماست

  گفتا يكي پريشان

  با آه و درد و افغان

  كارتر برفت ياران

  آمده جايش ريگان

                          كارتر شكست پايش

                          ريگان نشست جايش

  كارتر برفت از بر

  گشتيم خاك بر سر

  آن يار خوب بشر

  رفت آمد اين ستم‌گر

                          اي كارتر اي برادر

                          تو رفتي آمد اين شر

  آن كارتر بي‌چاره

  گشته كنون آواره

  راهي دگر نداره

  رفت آمد اين بدكاره

                          كارتر تو مال مايي

                          كي مال آمريكايي؟

  گويند ليبرالم

  در بند پول و مالم

  زين حرف بي‌خيالم

  بگذار تا بنالم:

                          كارتر رفيق ما بود

                          يار شفيق ما بود

   

   

  فرق كارتر و ريگان

  آن شنيدم كه كارتر جاني
  آن يكي عنتر «سيا»ست بود
  آن يكي در كنار اهريمن
  آن يكي خصم جمله محرومان
  آن يكي دزد مال ملت‌ها
  آن يكي خصم بود با اسلام
  آن يكي گرگ و چهره‌اش رو به
  آن يكي پنجه‌اش ز خون رنگين
  آن يكي بود هم‌چو شغال
  الغرض خوش بگفت دانايي

   

  رفت و آمد جناب ريگانا
  اين يكي جانشين تارزانا
  اين يكي هم رفيق شيطانا
  اين يكي دشمن ضعيفانا
  اين يكي هم رييس دزدانا
  اين يكي دشمن مسلمانا
  اين يكي گرگ تيز دندانا
  اين يكي قاتل هزارانا
  اين سگ زرد و هر دو حيوانا
  چه بود فرق كارتر و ريگانا؟

   

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه