پيشرفته
 

موضوعات :


کلمات کليدي :


اسماعیل امینی

ديگر مطالب اين نويسنده :

 • باطل السحر

 • مطلب بعدي >   1842 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 6 : مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورها

  بر لب دو پرتگاه ناگهان

  قيصر روياروي شبه‌روشنفکران و سياست‌بازان

  ● اسماعيل اميني

  کار جهان جز بر مدار آرزو نيست

  با اين همه دلهاي ناکام رسيدن

  در شب نيمه شعبان سال گذشته در جلسهای که براي نقد و بررسي" دستور زبان عشق" آخرين مجموعه شعر قيصر امين پور تشکيل شد - يعني در آخرين روزهاي مغتنمیکه آن بزرگ در کنارمان بود - به اين نکته اشارهای کردم که اگر جمعي از شاعران دردفاع از آرمانهاي متعالي انقلاب اسلامیقلم زدهاند، اگر در ستايش آزادي و عدالت و اخلاق و معنويت و شهادت در راه خدا سخن گفتهاند، اگر در سالهاي جنگ تحميلي با شعر خويش همراه رزمندگان، مدافع ايران ما و ايمان ما بودهاند، آيا اين بدان معناست که براي هميشه حق انتقاد و اعتراض نسبت به عملکرد مديران و مسئولان حکومتي را از خويش سلب کردهاند و بايد با همان زباني که مدافع آرمانهاي اسلام و انقلاب است اينک به مداهنه بپردازند؟ آيا هرگونه انتقاد و پرسشگري و سرتسليم فرود نياوردن در برابر اهل سياست به معناي رويگرداني از دين و انقلاب و ميراث مقدس شهيدان است؟

  اينک بر آن اشاره نکتهای چند میافزايم. نخست آن که اين نوع نگاه به شاعران مدافع انقلاب هم مطلوب اهل سياست است و هم مطلوب جريان شبهروشنفکري بيگانهگرا. چرا که جريان شبه روشنفکري ليبرالمآب و بيگانه گرا اگرچه به ظاهر خود را مخالف سياستها وسياست مداران حاکم مينماياند، ولي در واقع با اصول و مباني اعتقادي و فرهنگي انقلاب يعني با دين و معنويت و اخلاق در ستيز است. بنابراين هرچه که نشاني از دين و معنويت داشته باشد درنظر او نامطلوب مینمايد و از اين روست که روشنفکر ديني و شاعر متعهد به آرمانهاي اسلامیرا روياروي خويش میپندارد.

  ديگر اينکه همين جريان شبه روشنفکري در انتساب کاستي و نقطه ضعفهاي مسئولان حکومتي به دين براي نشان دادن ناکارآمدي دين در اداره جامعه، اصرار دارد و اين همان چيزي است که مطلوب اهل قدرت است. زيرا آنان نيز با همين ترفند ميکوشند که از پيوستگي عميق اعتقادي مردم به دين و آرمانهاي انقلاب براي گريز از پاسخگويي و انتقاد بهره ببرند. فضايي را ترسيم میکنند که در آن گويي همه آرزوها محقق شده است و اينک همگان از کمال مطلوب برخوردارند و اگر کسي به آرمانهاي متعالي انقلاب اسلامیاشارهای کند و به جست وجوي اخلاق و عدالت وآزادي و معنويت برآيد ممکن است بر دامن کبريايي برنامهها وسياستهاي همواره متغير ايشان گردي بنشيند.

  از همين جاست که به پندار برخي از مسئولان فرهنگي شاعران دو گونه ميتوانند بود: يا بريده اعتقادي و پشت کرده به آرمانهاي انقلاب اسلامیو مبلغ فرهنگ بيگانه و يا زينت مجالس و شمع محافل تبليغات سياسي و حاشيهنشين سخنرانيهاي انتخاباتي و حزبي؛ مجسمهای زيبا و محترم براي تزيين جلسات و گرفتن عکس يادگاري. و شگفت آن که جريان روشنفکري بيگانهگرا نيز به همين تقسيم بندي ساده انگارانه معتقد است.

  کناره گرفتن از اين معرکه شگفت و سربلند زيستن هنر بزرگ قيصر امين پور بود که در کنار هنرهاي ديگرش او را به آن اوج دست نيافتني رسانيد.

   همانگونه که شعر قيصر نقطه تعادل طلايي ميان سنت و نوآوري است همان گونه که حضور او در دانشگاه و فرهنگستان و مجامع شعري آشتي دهنده دانش و هنر و پژوهش وخلاقيت است.

  بر همين سياق زندگي و شعر او معجزهای است که جادوي فريبنده اهل غوغا را باطل کند و نشان میدهد که راه پيموده بر طريق الوسطي و رهايي ازدر غلتيدن به جاذبههاي فريباي اين سوي و آن سوي اگرچه دشوار و طاقتفرساست اما ممکن است.

  تکيه داده ام

          به باد

  با عصاي استوايي ام

  روي ريسمان آسمان

            ايستاده ام

  بر لب دو پرتگاه ناگهان

       ناگهاني از صدا

       نا گهاني از سکوت

       زير پاي من

         دهان دره سقوط

              باز مانده است

  ناگزير

   با صدايي از سکوت

   تا هميشه

    روي برزخ دو پرتگاه

               راه میروم

  سرنوشت من سرودن است.

   " گلها همه آفتابگردان اند"

   

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه