پيشرفته
 

موضوعات :

 • ویژه نامه قیصر
 • شعر

 • کلمات کليدي :

 • بوی باران
 • فریاد
 • آفتاب مهربانی
 • نیلوفرانه
 • بوی پیراهن

 • قیصر امین پور

  ديگر مطالب اين نويسنده :

 • دستور زبان عشق

 • مطلب بعدي >   2618 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 0  : قيصر به روايت قيصر

  آوازهای نی

  متن کامل تصنيف هاي قيصر امين پور

  بوي باران

  اي که بـوي بـاران شکـفته در هوايت

  ياد از آن بهاران که شد خـزان به پايت

  شـد خـزان به پـايت، بـهار بــاور مـن

  سايـه بـان مـهرت نـمانده بر سر مـن

                 ***

  جـز غمت ندارم به حـال دل گـواهـي

  اي که نور چشمم در اين شب سياهي

  چشم مـن به راهـت، هميشه تا بيايـي

  باغ مـن! بـهارم! بهشت مـن! کجايي؟

  جان من! کجايي؟کجايي؟ که بي تو دل شکسته ام

  سر به زانوي غم نهاده ام، به گوشه اي نشسته ام

  آتشم به جـان و خمـوشم، چـو ناي مانـده از نـوا

  مانده، با نگاهـي به راهـي که مي رود به ناکجـا

  اي گل آشنا!

  بي قرارم بيا

  واي از اين غم جــــدايـي

  باغ مـن! بـهارم! بهشت مـن! کجايي؟

  جان من کجايي کجايي، که بي تو دل شکسته ام

  سر به زانوي غم نهاده ام، به گوشه اي نشسته ام

  آتشم به جـان و خمـوشم،  چـو ناي مانـده از نـوا

  مانده با نگاهـي به راهـي، کـه مي رود به ناکجـا

  اي گل آشنا!

  بي قرارم بيا

  واي از اين غم جدايي

  واي از اين غم جدايي

  واي از اين غم جدايي

  خواننده:محمد اصفهاني

  نام آلبوم:نون و دلقک

   

   

   

  به يادت داغ  بـردل مـي نشـا نــم

  ز ديده خـون به دامـن مي فشانم

  چو نـي گـر نالم از سوز جـدايــي

  نيستان را بـه آتش مـي کـشا نم

  به يـادت اي چـراغ روشـن مـــن 

  ز داغ د ل بــسوزد دامـن مـــن

  زبس در دل گل يادت شکوفاست

  گـرفته بـوي گـل پيراهـن مـن

   همه شب خواب بينم خواب ديدار

  دلـي دارم دلــي بي تاب ديـــدار

   توخورشيدي ومن شبنم،چه سازم؟

  نـه تـاب دوري و نه تاب ديـــدار

    سـري داريـم و سوداي غــم تــو

  پـري داريـم و پـرواي غـــم تــو

  غمت از هـرچه شادي دلگشـا تـر

  دلـي داريـم و دريـاي غــم تــو

  خواننده: محمد اصفهاني

  نام آلبوم: فاصله

   

   

   

  «فرياد»

  اي تنها! اي بـي تـو تنهـا مـن!

  اي با من! اي همچو جان با تن!

  اي نـسيم! اي بــوي پـيراهـن!

  اي زتـــو چشم دلـم روشــن!

  شـور آواز تــو کــو؟

  شـوق پرواز تـو کـو؟

  اي دل! اي مرغ سحر!

  اي شکسته بال و پـر

  در دل شب هاي تار

  سوز تو سـاز تو کو؟

  موج سر کشم که دل

  داده ام به دست باد

  دل به در يـا مـي زنم

  تا شوم از خـود  آزاد

  گرچه سرد و خامشم

  شعلـه شعلـه آتـشـم

  گـر زبـانـه بـر کـشـم

  هرچه بادا باد

  فرياد! فرياد! فرياد! فرياد!

  خواننده:محمد اصفهاني 

       نام آلبوم:تنها ماندم                                                                                                              

   

  دل آسمان خونچکان شد از اين غم

  زمين يکسر آتشفشان شد از اين غم

  نه فرصت که پيـراهـن تو ببويـم

  نه مرهم که بر دل گذارم

  نه مهلت که در ماتم تو بمويـم

  نه رخصت که شيون بر آرم

  *  *  *

  ببين پشت سر مانده برجا

   خيمه ها همه خاکستر و خون

  ببين پيش رو مانده تـنها

  کـاروان اسـيـران مـحـزو ن

  مـران کــاروان، يکـ دم بـمـان

  ديگر مزن زنگ عزا را

  که گم کرده ام

  در دشت غم

  آيينه ي خون خدا را

  ***

  کجا رفتي؟ اي آبروي دو عـالـم!

  نگين سليمان به حلقه خاتم!

  پس از تو خدا را چه چاره کنم؟

  ز زخم تن تو  به ريگ بيابان

  ز داغ دل تو  به آتش سوزان

  ز غم شکوه با سنگ خاره کنم

  تو با رفتنت با رخي گلگون

  من و تا قيامت دلي پر خون

  مـران کــاروان

  يکـدم بـمـان

  ديگر مزن زنگ عزا را

  که گم کرده ام

  در دشت غم

  آيينه ي خون خدا را

  خواننده: محمد اصفهاني 

  نام البوم: آفتاب مهرباني

   

   

   

   

   

  «آفتاب مهرباني!»

  سايــه ي تو بـر سر مـن

  اي که در پاي تو پيچيد

   ساقـه ي نيلـوفـر مـن

  با تـو، تنها بـا تـو هستـم

  اي پنـاه خستگـي هـا

  در هوايت دل گسستم

  از همه دلبستگـي هـا

  در هـوايت پـر گشودن

  بـاور بال و پر من بـاد

  شعلـه ور از آتـش غـم

  خرمن خاکستر من باد

  اي بـهــار بــاورمـــن!

  اي بهشت ديگـر مـن!

  چــون بنفشه بــي تـو  بي تابــم

  بـر سر زانـو سر مـن ) بند الف

  بي تو چون برگ از شاخه افتادم

  زرد و سر گردان در کف بـادم

  گرچه بـي برگم، گرچه بــي بارم

  در هـواي تـو بـي قــرارم

  بـرگ پـاييـزم

  بي تو مي ريزم

  نو بهارم کن نو بهارم

  اي بـهار باور من!

  چون بنفشه بي تو  بي تابم

  اي بهشت ديگر من!

  بر سر زانو سر من

  (تکراربند الف)

  خواننده: محمد اصفهاني 

  نام آلبوم: حسرت 

   

   

   

   

   

   

   

   

  «نيلوفرانه»

  (خـدايــا! عــاشقان را با غــم عشق آشنا کـن

    زغم ها ي دگر غير از غم عشقت رها کن

   تو خود گفتي که در قلب شکسته خانه داري

  شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن

  خـدايا بــي پناهــم 

   زتو جـزتو نخواهـم  

  اگر عشقت گناهست

  ببين غـرق گناهـم

   دودست دعـا

  بر آورده ام

  به سوي آسمـان هـا

  که تا پر کشم

  به بال غمت

  رها در کهکشان ها ) بند الف

  چو  نيلو فر عاشقانه

  چنان مي پيچم  به پـاي تـو

  که سر تا پا بشکفد گـل

  ز هـر بندم  در هـواي تـو

  به دست ياري    اگر که نگيري

  تو دست دلم را     دگـر کـه بگيرد

  به آه و زاري

  اگر نپذيـري

  شکست دلم را

  دگر که پذيرد

  خواننده: اصفهاني 

  نام البوم: نيلو فرانه يک

   

   

   

  «بوي پيراهن»

  صحرا صحـرا دويده ام

  سرگـردان از پـي تـو

  دريـا دريـا گذشتـه ام

  در تـوفـان از پـي تـو

  دست از دنيا کشيده ام

  بـي سامان از پي تـو

  از مـن از مـا رميده ام

  دست افشان از پي تو

  گيسوي تو دام بلا

  ابـروي تو  تيغ فنـا

  در دست دواي دل

  روي تو بهشت برين

  موي تو بنفشه ترين

  زنجـيـر به پـاي دل

  دنيـا دنيـا، گشته ام به بـوي تـــو

  پنها ن -پيدا، گرم گفت و گـوي تو

  هر سو هر جا، روي من به سوي تو

  دردا  دردا کــي رسم به مـوي تو

  دستم بـر دامـن تـو

  بـوي پـيـراهــن تو

  سوي چشم عاشقان

  ياس و سوسن شکفد

  دامن دامن شکفد

  با يادت زبـاغ جـــان

  ديگــر افتـاده ام از پــــا

  در اين صحرا

  بر راهـم صخـره و خــارا

  خــارا، خــارا

  چون کشتي در دل توفان

  يــارا! يـــارا!

  درياب اي ساحـل در يـا

  مــ ا را، مــا را

  خواننده: علي رضا افتخاري 

  نام آلبوم: نيلوفرانه يک    

   

   

   

  «بهشت ياد»

  (اي نامت از دل و جان

  در همه جا

  به هر زبان جاري

  عــطـر پــاک نفست

  سبزو رهـا

  از آسمــان جــــاري

  نـور يادت همه شب

  در دل مـا

  چـو کهکشـان جـاري) الف

  تو نسيم خوش نفسي

  من کوير خار و خسم

  گر به فريادم نرســي

  همچو مرغي در قفسم

  تـو بـا مني امــا

  من از خودم دورم

  چو قطره از دريـا

  مـن از تو مـهجورم

  (تکرار بند الف)

  با يادت اي بهشت من!

  آتـش دوزخ کـجــاست؟

  عشق تو در سرشت من

  با دل و جـان اشنـاست

  چـگونه فـريادت نـزنـم

  چـرا دم از يادت نـزنـم

  در اوج تـنـهـايـي

  وگر زمين ويرانــه شود

  جهان همه بيگانه شود

  تويي که با مايي

  خواننده: علي رضا افتخاري

  نام آلبوم: نيلو فرانه يک

   

   

   

  «کوي بي نشان»

  اي غم! اي همدم! دست از سر دل بردار

  اي شـادي! يکـدم مرهـم به دلـم بگـذار

  دل جاي شادي است، از غم شده ام بيزار

  اي غـم! بيرون رو، اين خانه به او بسپار

  بـا ايـن خـانه تنگ

  بـا ايـن پـاره سنگ

  با اين دل چه کنم؟

  ايــن آلـوده به رنگ

  دلا! بال مرا چرا شکستي؟

  پر نزدي به گل نشستـي

  پر نزدي

  تو دريا بودي، ز چه رو چون مردابي؟

   اي در يا تا کـي ز نسيمي بي تابـي؟ 

  دل به دريـا بـزن         در شب توفان

  تابه کي سر زدن         بر در زندان؟

  تـا کـي تنهايـي؟

  برخيز و  پر گشا

  در آسمان رهــا

  کـوي بـي نشان

  کــوي آشنــــا

  اي غم! اي همدم!دست از سر دل بردار

  اي شـادي! يکـدم مرهـم به دلـم بگـذار

  دل جاي شادي است، از غم شده ام بيزار

  اي اغـم! بيرون رو، اين خانه به او بسپار

  خواننده:علي رضا افتخاري

  نام آلبوم: نيلوفرانه يک

   

   

   

   

   

  «در هواي تو»

  (يارا! يارا! گاهي دل ما را

  به چراغ نگاهي روشن کن

  چشم تـار دل را

  چو مسيحا

  به دميدن آهي روشن کن) تکرار

  (بـي تو بـرگـــي زردم

  به هواي تو  مي گردم

  که مگر بيفتم در پايت

  اي نــواي نـايـــم

  به هواي تو مي آيم

  که دمي نفس کنم تازه در هوايت) تکرار 

  (به نسيم کويت اي گل!

  به شميم مويت اي گل!

   در سينـه داغــي دارم

  از لالــه بـاغـــي دارم

   با يادت اي گل! هرشب

  در دل چــراغــي دارم) الف

  باغم بهارم باش

  موجم کنارم باش

  «اي پادشه خـوبـان داد از غـم تنهايــي                       دل بي تو به داد آمد وقتست که باز  آيي

   مشتاقي و مهجوري، دور از تو چنانم کرد                       کز دست بخواهد شد، تا پاياب شکيبايي» 

  (تکرار بند الف)

   (بـي تو بـرگـــي زردم

  به هواي تو مي گردم

  که مگر بيفتم در پايت

  اي نــواي نـايـــم

  به هواي تو مي آيم

  که دمي نفس کنم تازه در هوايت) تکرار 

  تـا فـدا کنم جـان و دل بـرايـت

  خواننده: علي رضا افتخاري

  نام البوم: نيلو فرانه يک

   

   

   

   

  «حکايت دل»

  خـدايا! خدايا! يگانه تويـي

  همه گريه ها را بهـانـه تـويـي

  نگارا! نگارا! تو باغي بهاري

  دل ساده ام را تو  نقش و  نگاري

  شدم چو گلي ز ريشه جدا

  به مـن بـرسان بهـار مـرا

  بـهارا! بـهارا! بهانـه مگير

  زخـاکستر مـن زبـانـه مگيـــر

  کوير دلم را تو باران نـوري

  تو رودي تو دريا،تو  شوق عبوري

  جـدا ز توام: غـبار هـوا

  به خود برسان دوباره مرا

  جدا مانده ام

  همچو ني تنها

  از نيستان ها

  حکايت دل به ناله کنم

  غمـي دارم همچـو مـولانا، از جدايي ها

  شکايت دل به ناله کنم

  چو ني گر شکستم

  صدايم تو هستي

  تو را مـي پرستـم

  خدايم تو هستي

  خواننده: علي رضا افتخاري

  نام آلبوم: نيلو فرانه يک

   

   

   

   

  ((از اوج آسمان ها))

  از اوج آسمان ها يک شب مرا صدا کن

  يا يک نفس دلم را از اين قفس رها کن

  تا سر بسايم

  بر آسمان ها

  تا پر گشايم

  در بيکران ها

  از اوج آسما نها يک شب مرا صدا کن

  رفته قافله ها

  وامانده دل ما

  غافل از همسفران

  دل دارد گله ها

  از اين فاصله ها

  بر دوشم بار گران

  در اين بيابان

  نـه آشنـايـي

  نه جاي پايي

  از اوج آسمان ها يک شب مرا صدا کن

  يا يک نفس دلم را از اين قفس رها کن 

  خدايا! يارا!

  دل شيـدا را

  زسوز آهـي بر افروز

  چراغ راهي بر افروز

  دمي پرده از رخ بر افکن

  شبم را ماهـي بر افـروز

  بگو که دلم

  شکسته چرا؟

  به ساحل غم

  نشسته چرا؟

  از اوج آسمان ها يک شب مرا صدا کن                      

  يا يک نفس دلم را از اين قفس رها کن 

  خواننده: علي رضا افتخاري                                                                              

  نام آلبوم: نيلو فرانه دو

   

   

   

   

  ((تشنه توفان ))

   خوشا موجي تشنه توفان

  سرکش و جوشان

   که مي نالد

  ز  خود غافل

  سپرده دل

  به دريا ها

  من همان موجم

  تو همان توفان

   خوشا برگي تشنه باران

  سرخوش و خندان

  که مي بالد

  ز خاک و گل

  سپرده سر

  به روياها

  من همان برگم

  تو همـان بـاران

   ز شوق تو مستم

  خـرابـم خـرابم

    زخود در هوايت

  تهي چون حبابم

    اگر بـي تو باشم

  چـو نقش بر آبـم

   سراسر بيـابـان

  سـراپـا سـرابـم

  چو نيلوفر

  بر تو مي پيچم

   بي تو من هيچم

  بـه غيـر از غـم تو     گناهي ندارم

  غمـي بهتر نمـي دانم

  کجا مي گريزم؟

  که آهـي ندارم

  رهـي ديگـر نمـي دانـم       

  ز تــو نـاگـزيرم

  پـنـاهي ندارم

  که در گاهي به جز اين در نمي دانم

  خوشا موجي تشنه توفان

  سرکش و جوشان

  که مي نالد

  زخود غافل

  سپرده دل

  به درياها

  من همان موجم

  تو همان توفان

  تو همان توفان

  خواننده: علي رضا افتخاري

  نام آلبوم: نيلوفرانه دو

   

  ((آه سحري))

  زداغت چو  گل پر شرر دل من

  چو پروانه اي شعله ور دل من

  چو باد صبا در به در دل من

  تا از غم تـو

  آه سـحـري

  پر زد ز دلـم

  با هر نفسم

  صبح دگري

  سر زد ز دلم

  چو پيراهن گل، دلي پاره دارم

  دلم را به داغت، گل افشان کن

  چو لب بسته بلبل،  نوايي ندارم

  لبم را به داغت غزل خوان کن

  ز داغت چو گل پر شرر دل من

  چو  پروانه اي شعله ور دل من

  تا از غم تـو

  آه سـحـري

  پر زد دل من

  با هر نفسم

  صبح دگري

  سر زد ز دلـم

  رهايــي ندارم

  از اين بي قراري

  مگرخون ببارم

  چـو ابـر بهـاري

  الهي! تو ما را پناهي

   تا از غم تو

  آه سـحــري

  پر زد دل من

  با هر نفسم

  صبح دگري

  سر زد ز دلـم

  خواننده: علي رضا افتخاري

  نام آلبوم: نيلو فرانه دو

   

   

  ((اي عاشقان))

  (اي عاشقان! در همدلي،دستي بر آريد

  بر زخم پنهان دلم، مرهم گذاريد

  بر درد پنهـانـم

  در مان نمي دانم

  کـو اهـل رازي؟

  کـو چاره سازي؟) بند الف

  اي عاشقان! در همدلي دستي بر آريد

  بـر زخـم پنهـان دلـم مرهم گـذاريد

  چيزي  نخواهم

  جز بوي گندم

  جـز برق شادي

  در چشم مردم

  جـز يک تـرانـه

  جـز يک تـرنـم

  يک غنچه لبخند

  يک گل تبسم

  اي عاشقان! در همدلي دستي بر اريد

  بـر زخـم پنهـان دلـم مرهـم گذاريد

  يک ذره خورشيد در کهکشانها

  يک پنجـره ابـر از آسمـانـهــا

  يک قطره دريا

  يک چکه شبنم

  يک موج کوچک

  از بيکـران هـا

  ديگر نخواهم چيزي خدايا

  غير از دلي پاک، آيينه آسا

  غير از دلـي سـاده

  چون آسمان ها

  چون ساحل افتاده

  در پـاي دريــا

  (تکرار بند الف)

  اي عاشقان! در همدلي دستي بر آريد

  ، دستي بر آريد

  بر زخـم پنهان دلـم مرهم گـذاريد،

   مـرهم گـذاريد

  خواننده: علي رضا افتخاري

  نام آلبوم: نيلوفرانه دو

   

   

   

  ((انتظار دل))

  (اي دستم بر دامن تو!

  دل بـي تاب ديدن تو

  در هوايت  بي قرارم   اي قرار دل!

  جان بر آيد  تا سر آيد   انتظار دل

  نـام خـوبت بر لب مـن

  چون چراغي در شب من

  کفـر زلفت مذهب مـن

  يارا! فريـاد از تو

  داد و بيداد از تو

  دل با سر زلفت در دام بلا شد

  زنجير دلم کـو؟ ديوانه رها شد )بند الف

  همچو برگي در بارانم

  در هوايت سر گـردانم

  گر خـزانم گر بهارم، بـي قرارم من

  هرچه دارم يا ندارم، از تو دارم من

  (تکرار بند الف)

   

  دل با سر زلفت در دام بلا شد

  زنجيردلم کو؟ ديوانه رها شد

  خواننده: علي رضا افتخاري

  نام آلبوم: نيلو فرانه دو

   

   

   

   

  لاله پرپر

   بيا اي دل از اينجا پر بگيريم

  ره کاشانه ديگر بگيريم

  بيا گمگشته ديرين خود را

  سراغ از لاله پرپر بگيريم) تکرار

  زمين گويي غمي بنهفته داره

  سخن ها در دهان ناگفته داره

  ز هر چشمش، هزاران چشمه جوشه

  که در دل صد شهيد خفته داره

  بيا اي دل از اينجا پر بگيريم

  ره کاشانه ديگر بگيريم

  بيا گمگشته ديرين خود را

  سراغ از لاله پرپر بگيريم) تکرار

  خواننده: حسام الدين سراج 

  آلبوم باغ ارغوان

  شبان عاشق

   واي از دل ديوانه ام، زين دشمن همخانه ام

  همسايه با بيگانه ام، ويرانتر از ويرانه ام

  زين پس درون خانه ام، يا جاي دل يا جاي من

  اي واي دل، اي واي دل، اي واي من، اي واي من

  دل پرده پرده خون شود، تا پرده ديگرگون شود

  چون مرغ حق خون مي چكد، از نغمه هاي ناي من

  اي واي دل، اي واي دل، اي واي من، اي واي من

  شايد نسيمي آيد و بويي ز باغت آورد

  تا در هوايت گل كند، خاكستر پرهاي من

  داغ دلم بي گفتگو، از تو گرفته رنگ و بو

  دلتنگ يك لبخند تو،چون غنچه سرتا پاي من

  از من به جز اين هاي و هو، آداب و ترتيبي مجو

  من آن شبان عاشقم، هوهوي من هيهاي من

  من آن شبان عاشقم، هوهوي من هيهاي من

  من آن شبان عاشقم،هوهوي من هيهاي من

  خواننده: عليرضا افتخاري

   

   

   

   

   

  کعبه مهر

  سوي تو باز است، دست نيازم

  روي تو دارد، سوز و گدازم

  شور تو دارد ناي و نوايم

  سوز تو دارد ناله سازم

  از تو گزيري جز تو ندارم

  گر تو براني، چاره چه سازم

  کعبه مهرت قبله دل ها

  خاک ره تو مهر نمازم

  نام تو آتش زد به زبانم

  بي تو چو شمعي سوزم و سازم

  خواننده: عليرضا افتخاري

  آلبوم: زيباترين

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه