پيشرفته
 
 
 
 
 
 


مهرزاد دانش
ندارد
از اين نويسنده 2 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

از انقلاب سفيد تا سينماي معناگرا مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
گرمای "اشك سرما" تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان