پيشرفته
 
 
 
 
 
 


یاسر عسگری
ندارد
از اين نويسنده 6 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

این هم پیشنهاد! مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
عکس‌های انقلاب ملک شخصی نیست! مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
مسئله‌هایمان کوچک است شهدا براي چه آينده اي جنگيده اندراه 5
کسب مهارت برای اغتنام فرصت بازيابي آرايش تهاجميراه 23
بازار پر‌رونق تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
یادداشتهای اروند لطیفه غیبی و کالبدهای عاریهراه 16
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان