پيشرفته
 
 
 
 
 
 


مهدی خالقی
ندارد
از اين نويسنده 7 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

عاشق دشت آزادگان ده سال جلوتر از جامعهراه 4
موبایل؛ شهردار؛ مسجد! ده سال جلوتر از جامعهراه 4
در متن حاشیه نشینها بشارت پيروزيراه 1
زندگی به سبک سینما تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
نمي‌خواستيم فقط پامنبري باشيم مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
دوست دارم شعرم معترض باشد نگاهی به حال و آینده توزیع در جبهه فرهنگی انقلاب راه 13
درد انسان را بیدار نگاه می دارد انقلاب ناگفتهراه 14
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان