پيشرفته
 
 
 
 
 
 


محمدرضا طاهری
ندارد
از اين نويسنده 11 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

داستان تکراری جشنواره فیلم فجر بشارت پيروزيراه 1
اگر مضمون ندارید لااقل تکنیک را رعایت کنید! بشارت پيروزيراه 1
جامعه طبقاتی و رئالیسم بالزاكی جنگی که بود جنگی که هستراه 11
تأملاتی در استقلال و آزادی نویسنده جنگی که بود جنگی که هستراه 11
پینكرتونها و سیاست زدایی از خیر و شر تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
نظریه اقتصادی لباس بانوان نگاهی به حال و آینده توزیع در جبهه فرهنگی انقلاب راه 13
فساد سیاسی و آرمانگرایی لیبرالیستی آمریكایی انقلاب ناگفتهراه 14
خصوصی سازی دین و عدالت انقلاب ناگفتهراه 14
نسخه لائیك سینمای دینی! جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
حسینیه یا خانقاه! لطیفه غیبی و کالبدهای عاریهراه 16
سفرنامه فردای انتخابات...راه 17
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان