پيشرفته
 
 
 
 
 
 


مهدی سیار
ندارد
از اين نويسنده 6 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

در اين مدرسه فلسفه درس ندهند پارازيت روي موج ايرانراه 12
آنچه از جشنواره بیست و هفتم می دانید بنویسید حقيقت برو گم شو!راه 9
شعر تحت تعقیب نظارت شعاريراه 2
شاعر مرام و مردم بشارت پيروزيراه 1
هرجا که سخن هست جامعه هست قيصر به روايت قيصرراه 0
خاطره‌ آن روز اردیبهشتی قيصر به روايت قيصرراه 0
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان